В основата си Животозастраховането е дългосрочна инвестиция и осигуряване на обезщетение при смърт на застрахования.

Обикновено срокът на този тип застраховки е 5г., 10г., 20г., 25г. или 30г. в зависимост от желанието на кандидата за застраховане. Важно е да се отбележи, че при изтичане на срока на полицата, застрахованото лице не трябва да е навършило определената от застрахователя възраст, като в повечето случаи лицето не трябва да надвишава възрастта от 65 години.

Колкото по-дълъг е срока на застраховката, толкова по-голяма доходност би могъл да очаква застрахования след изтичането срока й.

Смесена спестовна застраховка „Живот“ – тази застраховка, осигурява не само дългосрочна инвестиция, посредством изплащане на платените суми за срока на полицата плюс натрупана лихва, но и обезщетение на наследниците в случай на смърт на застрахования през срока на договора.

Застрахователната сума или сумата, която ще получи застрахования след изтичане на срока на застраховката се определя от стойността на премиите, които застрахования ще внася в компанията за периода на покритието.

Освен основният риск по тази застраховка – смърт, всяка една Животозастрахователна компания е надградила този продукт с допълнителни рискове (трайна и временна загуба на работоспособност; дневни пари за болничен престой, обезщетение при критични заболявания, обезщетение при хирургически операции, освобождаване от премии при инвалидизация и др.), за които застрахованият заплаща допълнителна премия, която не отива в спестовния фонд по застраховката, а служи за покриване на риска при застрахователно събитие.

Детска застраховка „Живот“ – Застрахованото лице (дете) получава пълна защита по покритите застрахователни рискове от момента на сключване на застраховката до изтичането й. В края на застраховката, застрахованото лице получава договорената застрахователна сума еднократно или разсрочено под формата на годишни или месечни стипендии.

Животозастраховане, свързано с инвестиционни фондовеТози тип застрахователни продукти предлагат по-висока доходност от натрупаната за срока на договора премия, но трябва да се има предвид, че в зависимост от избора на потребителя дали да инвестира в нискорискови или високорискови инструменти, то платените от него премии могат да бъдат частично или изцяло изложени на колебанията на пазара.

Забележка: Гореописаният текст е с цел да запознае потребителят със застрахователната услуга. Параметрите и условията на покритие могат да бъдат различни, в зависимост от избора на застрахователна компания. За по-точна информация и оферти, може да се свържете с нашите експерти.

Изпратете ни запитване