Застраховката е предназначена за физически и юридически лица. Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.
Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Покрити рискове:

 • Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
 • Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
 • Авария  на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар, удар от пътно превозно средство или животно, увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом(кражба чрез взлом съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс и допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване. По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл. 195 ал. 1 т.4 от Наказателния кодекс и грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс).
 • Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;

Формата на застраховане по тази застраховка е срещу „Първи риск” – застрахователната сума за всеки обект на застраховане се определя като договорен лимит на отговорност и при настъпване на застрахователно събитие се обезщетява пълния размер на вредата, ако той не надвишава договорения лимит.

Отговорността на Застрахователя е до размера на лимита на отговорност, записан в полицата, но не може да надвишава действителната стойност на застрахованото движимо или недвижимо имущество. За действителна се счита стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид, качество и състояние. Застрахователят определя действителната стойност на застрахованото имущество към датата на настъпване на застрахователното събитие.

При изплащане на обезщетение съответният лимит на отговорност се намалява с размера на изплатеното обезщетение.

Покрити рискове:

 • Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
 • Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
 • Авария  на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар, удар от пътно превозно средство или животно, увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом(кражба чрез взлом съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс и допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване. По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл. 195 ал. 1 т.4 от Наказателния кодекс и грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс).
 • Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;

Застраховката е предназначена за  юридически лица. Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност.

При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.
„Имущество- юридически лица” включва защита върху производствените ресурси — сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси; инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби, причинени от:

•    Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
•    Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
•    Свличане или срутване на земни пластове;
•    Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
•    Измокряне в резултат от авария на ВиК;
•    Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
•    Удар от пътно превозно средство или животно;
•    разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.
•    Кражба чрез взлом(кражба чрез взлом съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс и допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване. По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл. 195 ал. 1 т.4 от Наказателния кодекс и грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс).
•    Земетресение
•    Прекъсване на бизнеса
•    Отговорности
•    Авария на машини
•    Пари в каса /в работно и в извънработно време/;
•    Отговорност на наемателя;
•    Отговорност към посетители и клиенти;
•    Отговорност на работодателя;
•    Счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;
•    Развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера;
•    Стоки на път;

Застраховката може да за част от движимото или недвижимо имущество или цялата стойност. Застрахователните рискове се комбинират по желание на клиента, като единствен задължителен риск е Пожар.

В зависимост от високият лимит на застрахователната сума, компаниите предлагат на юридическите лица Индустриален пожар.

Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор или трето лице.

„Индустриален пожар” включва защита върху производствените ресурси — сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси; инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби, причинени от:

•    Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
•    Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
•    Свличане или срутване на земни пластове;
•    Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
•    Измокряне в резултат от авария на ВиК;
•    Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
•    Удар от пътно превозно средство или животно;
•    разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.
•    Кражба чрез взлом (кражба чрез взлом съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс и допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване. По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл. 195 ал. 1 т.4 от Наказателния кодекс и грабеж съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс).
•    Земетресение
•    Прекъсване на бизнеса
•    Отговорности
•    Авария на машини
•    Пари в каса /в работно и в извънработно време/;
•    Отговорност на наемателя;
•    Отговорност към посетители и клиенти;
•    Отговорност на работодателя;
•    Счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;
•    Развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера;
•    Стоки на път;

Застраховката може да за част от движимото или недвижимо имущество или цялата стойност. Застрахователните рискове се комбинират по желание на клиента, като единствен задължителен риск е Пожар.

Изпратете ни запитване