Автомобилното застраховане включва няколко вида застраховки, които в зависимост от предмета на застраховане биват задължителни и доброволни. На българския застрахователен пазар се предлагат най-общо следните автомобилни застраховки:

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

е задължителна, според законодателството на Република България. Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Застрахователят не изплаща обезщетение в случаите посочени в чл.494 от Кодекса за застраховането, част от които са:

 • Вреди, претърпени от виновния водач на МПС;
 • Вреди, причинени на МПС, управлявано от застрахования, както и за вредите, нанесени на имуществото, превозвано с това МПС;
 • Вреди, причинени при ползването на МПС по време на акт на тероризъм или война;
 • Вреди, причинени при ползването на МПС за участие в състезания.

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за срок от 1 (една) година. Сключването на застраховката за по-кратък срок, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, се допуска само в следните случаи:

• при сключване на застраховка на МПС, които имат временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство;
• при сключване на гранична застраховка;
• при сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на МПС;
• при сключване на застраховка на бавнодвижещо се пътно превозно средство;
• при сключване на застраховка на самоходни машини.

Застрахователният договор за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите за вреди, причинени на територията на:
• Република България съгласно българския закон;
• държава членка съгласно нейния закон;
• трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава-членка при пътуване между териториите на две държави-членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия. В този случай отговорността се покрива съгласно закона на държавата-членка, на чиято територия обичайно се намира МПС на виновния водач, по повод на което е сключена застраховката;
• трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение съгласно нейния закон;
• трета държава, чието национално бюро на застрахователите е член на системата „Зелена карта“.

Съгласно Кодекса за застраховането, заедно с полицата по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се издава сертификат „Зелена карта“ без допълнителна такса или друго плащане от ползвателят на застрахователни услуги.

Съгласно Кодекса за застраховане, задължителните минимални застрахователни суми (лимит на отговорност) в сила от 07.12.2018 г. са следните:

 • За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица.
 • За вреди на имущество (вещи) – 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица.

Основни фактори за определяне цената на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са:

 • Вида и техническите характеристики на моторното превозно средство – кубатурата на двигателя, общото тегло или товароносимост, брой места, година на производство, вид гориво.
 • Възраст и шофьорски стаж на собственика/обичайния водач.
 • Адрес по регистрация и район на управление.

Съгласно действащите тарифи, определени Застрахователи прилагат допълнителни условия при определяне на цената на застраховката.

Условията на застрахователния договор по Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, както правата и задълженията на страните по договора, са нормативно определени в Кодекса за застраховането и други нормативни документи.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Застраховка на  сухопътни  превозни  средства,  без  релсови превозни средства – АВТОКАСКО / КАСКО НА МПС

е предназначена за физически или юридически лица, собственици на МПС, ремаркета и полуремаркета. В случай, че ПС се използва по силата на договор за наем, лизинг, отговорно пазене и други, то ползвателят може да застрахова сухопътното превозно средство, като застрахован по договора е собственикът на ПС. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета, която застрахованият би понесъл със застрахованото МПС при реализиране на следните рискове:

 • пътно транспортно произшествие от сблъскване или удар на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети (включително в паркирано състояние на МПС), от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони (не в резултат на природни бедствия), падащи предмети от сгради и летателни тела;
 • пожар  и /или  експлозия  на МПС по  време на експлоатация или престой в резултат на случайно събитие;
 • природни бедствия – буря, ураган, градушка, гръм и мълния, проливен дъжд, наводнение, удар на МПС от предмети отнесени от буря или ураган, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед;
 • авария на промишлени и битови водопроводи, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
 • отваряне на врата или капак по време на движение;
 • злоумишлени  действия  на  трети  лица  –  счупване,  пробиване,  изкъртване, надраскване, заливане с бои или химикали;
 • кражба на цялото МПС;
 • грабеж на цялото МПС;
 • нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом;
 • кражба чрез взлом на стационарно монтирано оборудване;
 • щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС;
 • умишлен палеж или взривяване, причинен от трети лица.

Посочените покрити рискове се групират от застрахователя в различни клаузи, които се предлагат на застрахования. Така се получават различни нива на покритие в зависимост от нуждите и потребностите на застрахования. Възможно е застрахователят да   предлага   покритие   и   само   за   отделен   риск,   какъвто   е   риска   „Кражба”. Териториалния обхват на застраховката е Р. България, но той може да се разшири и за други страни.

Не се покриват щети, причинени от или следствие на:

 • общи изключения;
 • управление на МПС от неправоспособен водач;
 • умишлени  действия  на  застрахования,  член  на  неговото  семейство,  негов служител, трето ползващо МПС лице, водача на МПС, превозваните със МПС лица, чийто действия са предизвикали застрахователно събитие;
 • инсценирано застрахователно събитие или опит да се инсценира такова;
 • пътно транспортно произшествие (ПТП), причинено от водач, който в момента на събитието се е опитвал да избегне наказателна или административно – наказателна отговорност;
 • неспазване на техническите и технологични правила за експлоатация на МПС, установени от производителя, както и правилата за противопожарна безопасност;
 • превоз   на   запалителни,   експлозивни,   корозиращи   или   възпламенителни материали или вещества. При прилагането на това изключение не се вземат предвид горива,  масла и  други  подобни продукти,  превозвани  с предназначени  за този  вид товари МПС, както и горивата и маслата, необходими за експлоатацията на МПС;
 • щети по МПС в резултат на неизправна или не минала технически преглед газова или метанова уредба;
 • използване на МПС за състезания, обучения, изпитания, или други подобни действия,  незаконно  организирани  състезания,  игри  и  каскади,  за  такси  и  други подобни, освен ако за това не е заплатена допълнителна застрахователна премия;
 • повреждане  на  отделни  детайли  и  възли  на  МПС  в  резултат  на  доказана техническа неизправност (в и извън гаранционен срок); щети в резултат на корозия, износване, изхабяване, изтриване, обезцветяване, напукване, умора на материала на отделни части и възли, некачествен ремонт, неоригинални части, конструктивен (фабричен) дефект, скрита неизправност. При възникване на ПТП в следствие на тези случай се изплащат последвалите щети с изключение на частта или възела, причинил събитието;
 • груба небрежност от страна на застрахования или упълномощени от него лица, както и в случай на управление на МПС без необходимите за нормалната му експлоатация консумативи и материали (масло, антифриз, спирачна течност, гориво, подходящи за пътните условия гуми и други) или технически неизправно МПС;
 • направените  разходи  от  застрахования  за  промяна,  подобрения,  обезценка, пропуснати ползи, разходите по прехвърлянето и пускане в движение и разходите за гориво, смазочни материали, консумативи и диагностика;
 • грубо нарушаване на правилата за експлоатация на МПС и/ или неспазване предписанията  на  компетентните  органи  (движение  по  забранени  и  сигнализирани участъци, пътища, проходи, движение без вериги, движение с ремаркета, и др.);
 • щети по двигателя и/ или купето след проникване на вода, кал и др. вследствие несъобразяване   с   правилата   за   техническа   експлоатация   и   конкретните   пътни, метеорологични или други условия;
 • лишаване от ползване, обезценка, престой или загуба на доход или печалба, пропуснати ползи, денгуби, неустойки, глоби и други косвени щети;
 • представени  неверни  данни  за  МПС  при  сключване  на  застраховката,  при доказване на застрахователното събитие или оценка на щетата. В тези случаи застрахователят отказва или намалява размера на застрахователното обезщетение;
 • при  доказване,  че  застрахованият  с/  или  без  негово  знание  е  застраховал противозаконно отнето в или извън страната МПС;
 • кражба на отделни части, принадлежности, инструменти, багаж и оборудване на МПС. В случай, че при извършване на такава кражба са нанесени повреди на застрахованото МПС, същите се обезщетяват;
 • кражба  на  цялото  МПС  в  случай,  че  се  докаже  по  безспорен  начин,  че  в застрахованото МПС е оставено незаключено, незатворено, с ключ на стартера, с изключена, неизправна или демонтирана сигнално – охранителна система или в МПС е оставен ключ, карта за запалване, дистанционно за сигнално – охранителна система или свидетелство за регистрация на МПС;
 • МПС e откраднато от вилен или селски имот, който не се обитава постоянно, дори когато е било в заключен гараж;
 • предаване на застрахованото МПС за бракуване и /или снемане от отчет, без за това да е уведомен застрахователя, управление на спряно от движение МПС;
 • щетите,  нанесени от градушка или проливен дъжд, в салона на открити автомобили (кабриолети) и други подобни, ако са  оставени незакрити или с незатворени люк (шибидах) и/ или стъкло на МПС;
 • изгаряния по тапицерията и таблото в застрахованото МПС от пушачи;
 • замръзване на вода или охладителна течност;
 • свличане или срутване на земни пластове, дължащи се на изкопни работи, на прокопани галерии, рудници и други подобни в резултат на човешка дейност;
 • застрахователят не носи отговорност за щети, липсващи части и за последици от тях, констатирани при огледа на МПС;
 • повреда в двигателя или механизъм, система или уредба на застрахованото МПС, изгаряне на електрически крушки и предпазители в резултат на експлоатационни или на естествени причини;
 • щети получени при вдигане, превозване и сваляне на МПС с пътна помощ, автовоз, въздушен и железопътен транспорт, по воден път, както и при принудително вдигане, превозване или сваляне на застрахованото МПС със специализирани МПС от оторизираните държавни или общински органи, в случаите на неправилно или непозволено паркиране, в това число и при използване на други технически средства за принудително задържане от тези органи;
 • разноски   за   паркиране,   освен   когато те   са   направени   във   връзка със застрахователно събитие и са съгласувани със застрахователя;
 • при обсебване по смисъла на чл. 206 ал.1 и 2 от Наказателния кодекс;
 • увреждане  или  унищожаване  на  гумите  ако  не  е  получено  в  резултат  на покрито застрахователно събитие.

Застрахователният договор се сключва въз основа на попълнена от кандидата за застраховане декларация по образец на застрахователя, в която се посочват всички известни и от значение за риска обстоятелства за застрахованото МПС. Формата на действие на застрахователния договор е застрахователната полица, придружена от декларацията на застрахования, всички приложения към нея, общите условия, добавъците и специалните условия, както и сметките за платената застрахователна премия, които са неразделна част от застрахователния договор. При сключването на застрахователния договор моторното превозно средство трябва да е технически изправно и в добро състояние. Застрахователят може да откаже сключване на застраховката, ако МПС е в лошо техническо състояние. Обикновено при имуществените застраховки срокът на застрахователния договор, периода на застрахователно покритие и застрахователния период са една година. Застрахователното покритие започва в 00.00 часа на деня, посочен в полицата за начало, ако премията или договорената първа вноска е заплатена на застрахователя и изтича в 24 часа на последния ден. Застрахователите могат да поставят и допълнителни условия и изисквания за покриване на риска „Кражба”.

Застрахователната сума е тази, за която е застраховано даденото МПС. Тя е горна граница на отговорност на застрахователя и не може да надвишава неговата застрахователна стойност. Застрахователната стойност е действителната стойност на МПС към момента на сключване на застраховката. За действителна се смята стойността, срещу която  вместо  застрахованото  МПС  може  да  се  купи  друго  от  същия  вид  и качество. Когато МПС е в ново състояние (новозакупено), за действителна стойност се приема фактурната стойност. Допълнително монтирани части и детайли (подобрения), разрешени от закона, се застраховат  с  изричното  им  поименно  и  стойностно  записване.  Застрахователите налагат изискване общата застрахователна сума на допълнителното оборудване, след производството на МПС, да се добавя към застрахователната сума на МПС и не може да надвишава определен от застрахователя процент.

Застрахователната премия е цената на застраховката и се определя от застрахователя в зависимост от застрахователната сума, вида и годините на МПС, рисковото покритие и договорената франшиза. Възможно е да се прилага и системата Бонус – Малус, в зависимост от това, дали застрахованият има щети през предходен период. Допълнителни отстъпки могат да се правят за наличие на други  сключени застраховки, при заплащане на дължимата премия еднократно и т. н. Допълнителни завишения се правят в зависимост от предназначението на превозното средство – рент а кар, такси, превоз на опасни материали и др. Дължимата застрахователна премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или на разсрочени вноски, по избор на застрахования. При разсрочено плащане застрахователят може да приложи завишение на начислената годишна премия. Застрахователният договор влиза в сила след заплащане на дължимата премия или на съответната разсрочена част от нея, освен ако не е договорено нещо друго. При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочени вноски следва да се заплащат най-късно на посочените в застрахователната полица падежи. При неплащане на разсрочена вноска по застрахователния договор, застрахователят има право да намали застрахователната сума, пропорционално на неплатената част от премията, да измени договора за застраховка или да го прекрати, но не по-рано от петнадесет дни, след като писмено е уведомил застрахования да изпълни задължението си за плащане на разсрочената вноска, както и последиците от неизпълнението. В случай, че застрахованият заплати разсрочената вноска след определения в договора падеж, но преди да е изтекъл петнадесет дневния срок, застраховката остава в сила при условията, при които е сключена. При заплащане на просрочената вноска от страна на застрахования след прекратяването на застраховката, тя се подновява от 00:00 часа  на  следващия  ден,  след  като е  извършен оглед на автомобила от страна на застрахователя, a крайния срок на застраховката не се променя.

В случай, че е договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, при настъпване на застрахователно събитие, застрахователят изплаща застрахователно обезщетение, след като застрахованият заплати една или всички разсрочени вноски по застрахователната полица. Възможно е дължимите вноски да бъдат удържани от полагащото се обезщетение и на застрахования да бъде изплатена разликата. В случай, че застрахователното обезщетение е по-малко от оставащите разсрочени вноски, то може да бъде приспаднато от общата им сума и застрахованият да дължи разликата.

При промяна на собствеността на МПС, застрахователят има право да иска премията от прехвърлителя, докато прехвърлянето не му бъде съобщено.

Застрахователният договор може да се сключи и при наличие на фрашншиза във всяка една щета, до процент или сума избран от застрахования. В този случай, застрахованият заплаща намалена застрахователна премия, определена по действащата тарифа на застрахователя, към датата на сключване на застраховката. Процентът или договорената франшиза се приспада от всяко застрахователно обезщетение, с изключение на риска „Кражба”.

Застрахователят обезщетява застрахования до размера на вредата от настъпилото застрахователно събитие, но не повече от застрахователната сума. При определяне на застрахователно обезщетение не се признават повреди на застрахованото МПС, които не съответстват с механизма на причиняване на застрахователното събитие, установен от представените документи. Застрахователят по свой избор може да изплати застрахователно обезщетение по експертна оценка или да издаде възлагателно писмо, с което се ангажира за заплати на сервиз, с който има сключен договор, за отстраняване на щетите. В случаите, когато обезщетението се определя по експертна оценка се прилагат цените на части, труд и материали, прилагани от застрахователя към дена на настъпване на застрахователното събитие. Обезщетението може да се определи и въз основа на представена фактура за извършен ремонт на МПС от страна на застрахования, но само след писменото съгласие на застрахователя. При разсрочена застрахователна премия и настъпило застрахователно събитие, застрахователят издава възлагателно писмо, само след като застрахованият заплати всички дължими вноски. При изплащане на дължимото обезщетение по експертна оценка, застрахователят може да удържи дължимите вноски от полагащото се обезщетение. В размерът на обезщетението се включват и всички разумно направени разходи от страна на застрахования с цел спасяване, ограничаване или намаляване на щетата на застрахованото МПС, както и разходите за транспортиране на МПС от мястото на застрахователното събитие до най- близкото място за ремонт или местодомуване, когато то не е в движение. Покриването на тези разходи се лимитира до определен процент от застрахователната сума.

При частични щети размерът на обезщетението се определя на база на оценката на щетите. Застрахователят обявява тотална щета на моторно превозно средство, когато стойността   на   разходите   за   необходимия   ремонт   надвишават   определен процент от действителната  му  стойност.

Всички  спорове  между  застрахован  и  застраховател  се  уреждат  по  пътя  на взаимно съгласие. В случай на непостигане на съгласие между страните, споровете се разрешават по съдебен път. Приложимо право е правото на страната на застрахователя. Всички права, произтичащи от тази застраховка, се погасяват с изтичане на 3 години от датата  на  застрахователното  събитие.  С  изплащането  на  застрахователното обезщетение и на разноските по определянето му, застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата. Отказът на застрахования от правата му срещу причинителя на вредата няма сила спрямо застрахователя за и при упражняване на неговите регресни права.

Застраховка „Злополука на лицата в МПС“

има за предмет здравето, живота и телесната цялост на пътниците и водача на МПС. Тя обхваща, както самото движение на превозното средство, така и качването и слизането в/от него. Тя гарантира на собственика на автомобила, че ще има възмездие за пътниците в този автомобил, в случай че някои от тях претърпят неимуществена вреда. Тази застраховка има две разновидности – едната е задължителна, когато автомобила се ползва за обществен превоз, другата е доброволна – когато автомобилът се използва за лични или служебни нужди.

Застраховка „Автоасистанс“

се явява като допълнение към застраховка автокаско. Тя премахва някои лимити в нея, като например ограничението на километрите за безплатна пътна помощ. Покритието може да се разпростре и на територията на Европа, не ограничава броя на повикванията, значително разширява помощите и услугите свързани с евентулни пътно-транспортни произшествия.

Изпратете ни запитване

Изчислете своята застраховка

grajdanska-calcgrajdanska-calc-hover
avtokaskoavtokasko-hover