Общи условия

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думата „Брокер” означава “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД. Предназначението на настоящите общи условия е да регулират отношенията между “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД и потребителите, които чрез използването на сайта www.generalbroker.bg в реално време възлагат чрез онлайн поръчка на Брокера в качеството му на застрахователен брокер да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор за застраховане на техните интереси срещу възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

Информация

“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Цар Симеон“ №302, блок 324, вход 1, етаж 1, ап.3, ЕИК 202532274, е-mail: office@generalbroker.bg, е застрахователен брокер, вписан с решение № 524-ЗБ/02.09.2016г. в регистъра на застрахователните посредници, воден от Комисията за финансов надзор. Справка затова можете да направите в Комисията за финансов надзор, гр. София ул. „Будапеща“ №16, или на интернет сайта й www.fsc.bg.

“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател, както и застраховател или предприятие – майка на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД.

“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи, и не предоставя съвети си съгласно чл.325а, ал.5 от КЗ на своите клиенти във връзка със сключване на застрахователни договори, а единствено обективна информация, с която да ги подпомогне да вземат информирано решение за избор на застраховка.
“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД определя изискванията и потребностите на клиента само въз основа на писмено предоставената от клиента информация за определяне на застрахователния му интерес.

“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД може да извършва застрахователно посредничество само за застрахователи, с които има сключен договор към датата на сключване на застрахователен договор. В това число, но не само – ЗД ЕВРОИНС“ АД, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, ЗК „Лев Инс“АД, ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, ЗАД „Армеец“ АД, „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД, „Дженерали застраховане“ АД, ЗД „Бул Инс“ АД, ЗАД „Алианц България“ АД, ЗК „УНИКА“ АД, „Групама застраховане“ ЕАД, ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, „ОЗОФ Доверие ЗАД“ АД, „ЗК България Иншурънс“ АД, ЗД „ОЗОК Инс“ АД, „Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/“ ЕАД, ЗД „Съгласие“ АД, „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД, ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД, ЗК „УНИКА Живот“ АД, „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД, „Животозастрахователен институт“ АД, ЖЗК „Съгласие“ АД, ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД.

Вие имате право да възложите на “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР КЛУБ” ООД, да Ви изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ. Съгласно чл.301, ал.5 – Застрахователният брокер предоставя съвет, изготвен въз основа на справедлив и личен анализ по чл.325а, ал.5, когато това е възложено от ползвател на застрахователни услуги.

По сключените с негово посредничество застрахователни договори, “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР КЛУБ” ООД получава възнаграждение под формата на комисион, включен в застрахователната премия и се заплаща от застрахователната компания.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД услуга, моля подавайте важите жалби на адрес гр.София, ул.“Якубица“ №7б и на електронна поща office@generalbroker.bg. “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет) дневен срок от получаването й на посочен от Вас адрес.
В случай че имате оплаквания от предоставяната от “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД услуга, жалби срещу “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД могат да се подават пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, както и посредством формите за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република България.

Администриране на личните данни

“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД e Администратор на лични данни. За повече информация, моля вижте нашето уведомление за поверителност до клиенти, достъпно на https://generalbroker.bg/politika-za-poveritelnost/

 

Информация относно застрахователя

Необходимата преддоговорна информация относно застрахователя изисквана съгласно чл.324 КЗ (фирма, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, реда за подаване на жалби и уреждане на претенции и др.) може да намерите в секция „Начало“, раздел „Нашите партньори“ на сайта.

Гаранционен фонд

Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72. Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони.

Предлагани застраховки чрез онлайн поръчка на сайта

В уебсайта www.generalbroker.bg, към момента “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД предлага сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, чрез попълване на заявка, в избрано от потребителя застрахователно дружество.

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

Цената на застраховката се определя от избраното застрахователно дружество, вид на превозното средство, район на регистрация на превозното средство, информация за собственика на превозното средство, срока за който се сключва застраховката и начина на използване на превозното средство за всеки отделен случай.
Точната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и реквизите към полицата, можете да разберете след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката.

Информацията на сайта се актуализира своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената в сайта цена да бъде актуална, по възможност, във всеки един момент.
Поръчаните чрез сайта застраховки се заплащат чрез наложен платеж на куриера, при доставянето им на поръчителя. Договорът за застраховка се счита за сключен, от момента в който получите на посочения от Вас електронен адрес (е-mail) потвърждение за сключване на застраховката. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00:00 ч. на деня, следващ деня на сключването на договора.

В срок до три работни дни от получаване на поръчката чрез уебсайта, Брокерът ще Ви изпрати подписаната за застрахователя застрахователна полица на хартиен носител заедно с придружаващите я документи – сертификат „Зелена крата“ и знак, издаден от Гаранционния фонд.

Поредна вноска може да бъде платена и във всеки офис на Брокера. Адресите на офисите на “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД са посочени на този уебсайт в секция „Контакти”.

Договорът за застраховка се сключва от разстояние на хартиен носител, саморъчно подписан от страните. Подписването от Ваша страна и плащането на премията в брой се извършват при получаване на полицата.

Сключване на договор с “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД

Чрез онлайн поръчка за издаване на застраховка на сайта www.generalbroker.bg, Вие сключвате договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. По силата на този договор Вие възлагате на “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която вие сте избрали използвайки сайта. За сключването на договора с Брокерът не се изисква регистрация на потребителя за използване на сайта.

Договорът с “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД се счита за сключен от датата на подаване на онлайн поръчка от Вас за сключване и доставка на застрахователен договор чрез този уебсайт. Договорът се сключва за конкретна, подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Брокера да Ви достави застрахователната полица, квитанции, стикери и всички реквизи към полицата и заплащане на цената й (дължимата премия) от Ваша страна.

Права и задължения на потребителите

С подаването на онлайн поръчка за сключване и доставка на застрахователен договор през този уебсайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения с “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.

Като потребител на услугата, предлагана чрез този сайт, Вие се задължавате да предоставите пълна, вярна и точна информация при попълване на данните в онлайн поръчката за избрания от Вас продукт, и декларирате, че сте уведомен, че от това зависи валидността и действието на сключения чрез посредническата услуга, предоставяна от Брокера, застрахователен договор. Потребителят на сайта е длъжен да предостави коректно и точно личните си данни или данните на юридическото лице, чиито интереси са предмет на застраховане, въз основа на които Брокерът може да извърши идентификация съгласно вътрешните си правила по ЗМСИП.

При подаване на онлайн поръчка Вие имате право да изберете начин на доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи – по куриер на посочен от Вас адрес или да я получите лично в избран от Вас офис на Брокера.

Само потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, има право да се откаже от договора с “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД в 14 дневен срок от подаване на онлайн поръчка през този сайт, като следва да изпрати писмено уведомление до Брокера на адрес: гр. София, ул.“Якубица“ №7б, заедно с всички получени документи (застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и знака, издаден от Гаранционния фонд).
При желание за отказ на поръчката от потребителите, които имат право на това, в същия 14 дневен срок от изпращането и е необходимо потребителят да уведоми Брокера на телефон 0700 11 661, или на имейл office@generalbroker.bg. В този случай, ако е възможно, Брокерът анулира издадената полица без потребителя да дължи каквито и да било такси или разноски.

Ако полицата, която сте поръчали е издадена и влязла в сила преди получаване на уведомлението за отказ от Брокера, то Вие сте длъжен да се обърнете към застрахователната компания за прекратяване на застрахователната полица. Застрахователното дружество има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия от платената от Вас сума при сключване на застраховката.

В случай на отказ от договора с “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД разходите по доставката на полицата платени от Вас не подлежат на възстановяване. “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД няма да претендира неустойка за упражняване на правото да се откажете от сключения с Брокерът договор.
След изтичане на този 14 дневен срок, в случай че искате да прекратите сключения чрез “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД застрахователен договор, трябва да се обърнете директно към застрахователното дружество, което е издало полицата Ви.

Права и задължения на “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД

При сключване на договор с Брокера чрез използването на този сайт, потребителя на база предоставената в сайта информация сам избира застраховката, която е най-подходяща с оглед неговите нужди.
Брокерът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата за поръчка на застраховка през този сайт, с оглед повишаване качеството на услугите. Брокерът не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля и не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на онлайн поръчките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.
Независимо от посочените ограниченията на отговорността, Брокерът полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията на сайта да бъдат винаги верни и актуални.

Ограничения на отговорността

“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация, не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта.
В случай, че потребителят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставка на полицата и съпътстващите я документи от куриерската фирма, Брокерът се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за потребителя от това. Брокерът не носи отговорност и при забавяне на доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма.

“ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД не предоставя професионален съвет или мнение по въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Брокера, или от представляващите или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.
Това изчерпателно ограничаване на отговорността на “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително, но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.
Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Брокерът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

Брокерът има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване. При съмнение в достоверността на информацията в този уебсайт, съветваме да потърсите потвърждение, свързвайки се директно с Брокера на 0700 11 661.

Приложимо право

Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД чрез използването на този уебсайт се подчинява на българското право.

Други условия

Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация на адрес на управление и извършване на дейност в България. Поръчвайки застраховка онлайн, Вие потвърждавате че сте местно лице и че ще уведомите “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД незабавно, ако престанете да бъдете такова. Условията за ползване се предоставят само на български език.