Застраховки злополука

Основният риск при този тип застраховки е Злополука. Злополука е всяко събитие, довело до смърт или телесно увреждане на застрахованото лице в резултат на непредвидени и внезапни въздействия от външен произход, които застрахованото лице не си е причинило умишлено. Непредвидимостта се предполага до доказване на противното.

По тази застраховка се застраховат клинично здрави лица. Не могат да бъдат застраховани лица с 50 и повече процента загуба на работоспособност към деня на сключване на застраховката, освен ако не е договорено друго. Не се застраховат лица над 65 год.,или същите се застраховат по условията на утежнен риск. За недееспособни лица и лица под 14 год. не се покрива рискът смърт от злополука. Застраховката може да се сключи от лицето, чието здраве и телесна цялост се застраховат (застрахован) или от името и за сметка на друго лице (застраховащ).

Застрахованият/неговите наследници получават застрахователно обезщетение за следните застрахователни събития:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука, настъпила през срока за застрахователната полица (за лица над 14 год.);

 • Трайна пълна или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане, вследствие на злополука. При настъпване на този риск застрахователят изплаща на застрахованото лице, процент от застрахователната сума равен процента загубена работоспособност.

Допълнителни калузи:

 • Временно намалена или загубена работоспособност в следствие на трудова или битова злополука. При Временна неработоспособност вследствие на злополука, на застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума посочена в полицата. Процентът се определя в зависимост от продължителността на временната неработоспособност.

 • Медицински разходи и репатриране вследствие на злополука. Застрахователят изплаща извършените медицински разноски в рамките на договорения в полицата лимит.

 • Дневни пари за болничен престой;

 • Обезщетение за хирургическо лечение в следствие на злополука. При настъпване на този риск застрахователят изплаща процент от избраната застрахователна сума, съгласно условията на Тарифа „Хирургическо лечение” на застрахователя.

Видове застрахователни продукти покриващи риска Злополука


Освен класическиятпродукт „Злополука“, в зависимост от вида на злополуката, която застрахователят покрива, застрахователните продукти биват:

Тя бива задължителна, по смисъла на чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и доброволна.

По условията на тази застраховка, обект на застраховане са лица, практикуващи непрофесионално спортна дейност (упражняващи определен вид спорт), български и чуждестранни спортисти и треньори, организирани в отбори, спортни клубове, дружества и федерации, спортни училища, спартакиади, републикански първенства и други, както и лица, които упражняват спортна дейност в свободното си време.

Застраховат се учащите и персоналът (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения (основни, средни, полувисши и висши). По тези условия се застраховат и децата и персоналът в детски градини и ясли. Застраховката е валидна както на територията на учебното (възпитателно) заведение, така и извън него.

Застраховат се лицата ( наричани гости), отседнали в хотели, мотели, частни квартири на територията на Република България. Освен стандартните рискове по з-ка Злополука, тук застрахователят покрива и щета и/или грабеж на багаж на гостите.

Застраховани са български и чуждестранни граждани, осъществяващи планински или друг туризъм. Отговорността на Застрахователя по тази застраховка е да покрива разходите и/или изплаща обезщетение на Застрахованото лице при възникване на застрахователно събитие, в зависимост от покритите рискове, които могат да бъдат: медицински разноски, вследствие злополука или акутно заболяване; разходи за издирване, спасяване и транспортиране.

Здравно (медицинско) застраховане:

С договора за медицинска застраховка застрахователят се задължава да покрие разходите за здравни стоки и услуги, произтичащи от заболяване или вследствие на злополука, или други договорени здравни стоки и услуги, включително свързани с профилактика, бременност и раждане на застрахованото лице или временна загуба на доход вследствие на заболяване или злополука, както и комбинация от изброените покрития.

Договорът за медицинска застраховка може да се сключи за изплащане на фиксирани парични суми във връзка със злополука или заболяване, независимо от направените разходи, или за изплащане на обезщетения, както и за комбинация от двата вида плащане.

С договора за медицинска застраховка застрахователят може да покрие разходите и за други стоки и услуги, свързани със здравно обслужване на застрахованото лице, произтичащи от заболяване или вследствие на злополука, включително транспорт, специализирано обгрижване и палиативни грижи.

В договора за медицинска застраховка може да се определи максимален размер на задължението на застрахователя под формата на застрахователна сума за отделни здравни стоки и услуги или като обем и обхват на здравните стоки и услуги, които се предлагат за определен срок.

Застрахователната полица може да бъде сключена индивидуално, семейно и групово (обикновено за група се смята на 10 застраховани лица – членове на дружеството на застрахования). С Индивидуални застрахователни договори се застраховат лица, на възраст до 64 години към датата на сключване на застраховката и след одобрение на попълнен здравен въпросник по образец на застрахователя.

Кандидатът за застраховане може да избира комбинация

от различни здравни пакети и нива на покрития:

Профилактичните прегледи включени в покритието се организират от застрахователя, след предварителна заявка от застраховащия/застрахования. Застрахователят организира провеждането на прегледите и изследванията в здравно заведение от неговата в обем, съответстващ на договореното застрахователно покритие;

Застрахователят осигурява финансово обезпечение на застрахования, за първични и вторични прегледи от медицински лица при заболяване, както и провеждане на клинико-лабораторни, клинико – инструментални, функционални, морфологични и други изследвания, чиито вид и обем е определен от застрахователя (при сключване на застраховката) в зависимост от нивото на застрахователното покритие.

Застрахователят осигурява финансово обезпечение при необходимост от хоспитализация на застрахования, в заведение за болнична помощ, като медицинските отделенията са посочени от застрахователя при сключване на застрахователната полица.Застрахованият е длъжен да представи при приемането му в болница Направление за хоспитализация на здравно осигурено лице. Това изискване не се прилага при ползване на услугата от застраховани със застрахователни договори от типа „Частно здравно осигуряване“.

в зависимост от нивото на застрахователно покритие, възстановяват се разходи за:

 • лекарствени средства за лечение на застрахованото лице, отпускани по лекарско предписание;
 • Медицински консумативи контрастни вещества и медицински материали, изписани във връзка с лечение на застрахованото лице;
 • Диоптрични стъкла за очила и контактни лещи;

Здравен пакет „Физиотерапия и рехабилитация” – предписана от лекар – специалист.

Oбезпечават се определените в договора за застраховка здравни услуги, за наблюдение и медицински обосновано лечение при бременност и раждане.

Разходи за дентално лечение по медицински показания. Вида на услигите се определят от застрахователя при подписване на договора.

Принцип на използване на здрвните услуги

Застрахованите лица имат право да използват здравните услуги предмет на настоящата обществена поръчка по следните два начина:

 • Абонаментен (плащане в натура) принцип – без заплащане на ползваните услуги от застрахованите лица, но само в лечебни заведения, с които Застрахователят има сключен договор и чрез представена валидна здравна карта (издадена от Застрахователя) от застрахованото лице в съответното здравно заведение.
 • Възстановителен принцип – възстановяване на разходи вече направени от застрахованите лица при извършването на услугата. Възстановяват се медицинските разходи, покрити по условията на застрахователната полица, като Застрахователят няма право да прилага самоучастие и/или подлимити при възстановяване на сумите.

Забележка: Гореописаният текст е с цел да запознае потребителят със застрахователната услуга. Параметрите и условията на покритие могат да бъдат различни, в зависимост от избора на застрахователна компания. За по-точна информация и оферти, може да се свържете с нашите експерти.

Изпратете ни запитване