Законът предвижда отговорност на някой професии от страна на практикуващите ги специалисти при нарушаване на професионалните им задължения. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Покритието обхваща всеки иск за вреди поради нарушение на професионално задължение в резултат от небрежност, грешка или пропуск, съгласно действащата нормативна уредба на РБ.

Застраховката покрива всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти вследствие виновно неизпълнение на професионалните задължения като Адвокат (вкл. от небрежност, грешки или пропуски), при което са накърнени правата и законните интереси на доверителя или подзащитния съгласно действащата нормативна уредба.

Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали на територията на Р България след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).

Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции, направени със съгласие на Застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете, както и всички суми, дължими с отговорност на партньори (адвокати , младши адвокати и адвокатски сътрудници, записани в застрахователната полица) в случаите, когато съвместно защитават интересите на доверител или подзащитен.

По настоящата застраховка се покрива отговорността на посочен в застрахователната полица лицензиран туроператор за вреди, причинени на потребител(и) на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) вследствие неразплащане от страна на Застрахования с негови контрагенти и/или доставчици, вкл. при негова неплатежоспособност и несъстоятелност.

Покриват се всички суми, ненадхвърлящи договорените    лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти, вследствие виновно неизпълнение на професионалните задължения като Нотариус (вкл. от небрежност, грешки и пропуски) съгласно действащата нормативна уредба.

Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали на територията на Р България след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).

Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции, направени със съгласие на Застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете, както и всички суми, дължими във връзка с отговорност на помощник -нотариуси и служители в кантората на Застрахования  (записани в застрахователната полицата).

Покрива се  професионалната отговорност по отношение на всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за имуществени вреди, причинени на доверители, ако са пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на професионалните задължения като дипломиран експерт-счетоводител или регистриран финансов одитор (вкл. от небрежност, грешки или пропуски) съгласно действащата нормативна уредба.

Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали на територията на Р България след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).

Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на Застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

Застраховката покрива всички суми, ненадхвърлящи договорените    лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за телесно увреждане (вкл. трайна загуба на работоспособност) или смърт, причинени на пациент(и) вследствие на виновно неизпълнение на професионални задължения като :небрежност, грешки или пропуски при професионално обслужване, което е предоставено или би трябвало да бъде предоставено от страна на Застрахования и/или негови служители със съответна квалификация.

Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали на територията на Р България след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).  Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на Застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

Покрива се  професионалната отговорност на посоченото в полицата лице по отношение на всички суми, ненадхвърлящи договореният лимит на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за застрахователни събития настъпили вследствие виновно неизпълнение на професионалните му задължения като Синдик , съгласно действащата нормативна уредба. Застрахователни събития покрити по  настоящата застраховка са  имуществени и неимуществени вреди причинени на участниците  в конкретно производство по несъстоятелност и на трети лица, настъпили на територията на Р България след датата на встъпване на Застрахования синдик в длъжност по конкретно производство по несъстоятелност, описано в застрахователната полица.Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции, направени със съгласие на Застрахователя, като уговореният в полицата лимит  включват и разноските по уреждането на исковете.

Покрива се професионалната отговорност на посоченото в полицата лице, по отношение на всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият застрахователен брокер или негов служител бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вредите,  настъпили при или по повод извършване на дейност по застрахователно и/ или презастрахователно посредничество вследствие виновно действие или бездействие съгласно действащата нормативна уредба. Всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които Застрахования бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вредите,  причинени от виновно действие или бездействие на застрахователен агент – физическо лице, или на негови служители, ако той е юридическо лице, по повод извършването на застрахователно посредничество съгласно действащата нормативна уредба.

Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали на териториите на Р България и страните членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).  Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции (вкл. пропуснати ползи, представляващи пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане и лихви за забава, присъдени в тежест на Застрахования, считано от дата на съобщаване пред Застрахователя обстоятелства довеждащи до възникване на гражданска отговорност, направени със съгласие на Застрахователя, като  всички се включват в уговорените в полицата лимити на обезщетение.

Покрива се професионалната отговорност, по отношение на всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени на ученици / възпитаници, вследствие виновно неизпълнение на професионалните му задължения като Учител/ Възпитател (вкл. от небрежност, грешки или пропуски).

Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали на територията на Р България след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).

Застрахователят, след негово одобрение ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

Покрива се  професионалната отговорност на посоченото в полицата физическо лице, по отношение на всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди, причинени на трети лица, вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на професионалните му задължения съгласно действащата нормативна уредба като: Инженер , Геодезист, Оценител, и др. дейности свързани с удостоверяване на обстоятелства, сертифициране, лицензиране и контрол.

Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че както виновните противоправни действия/ бездействия при изпълнение на професионалните задължения, така и настъпилите в пряка причинна връзка с тях вреди, на чиято основа са предявените претенции, са се проявили  след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).

Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на Застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

Застрахователя, срещу платена застрахователна премия от страна на Застраховащия и при настъпване на застрахователно събитие приема да заплати на гаранта, издал гаранция и платил по нея, наричан по-нататък Застрахован, обезщетение до размера на договорената в застрахователната полица сума.

Предмет на застраховката е размера на гаранционния ангажимент, но не повече от застрахователната сума, определена в полицата, която Застрахованият е платил на бенефициента в договорения срок.

За покрит риск се приема всяко неизпълнение на задължения от наредителя-Застраховащ, за което Застрахованият е платил на бенефициента по издадената гаранция.

При съответен лимит, посочен в застрахователната полица, покритието за “телесно увреждане” и “щети и загуби на имущество”, се прилага в резултат на следните рискове:

 • загуби, щети и  разрушаване на охранявано имущество, вследствие на кражба чрез взлом по смисъла на чл. 195 ал. 1 т. 3 от Наказателния кодекс;
 • загуба на ключове, поверени на Застрахования или на лице, наето или работещо за Застрахования;
 • притежаване или използване на огнестрелно оръжие и амуниции за професионални цели.

При това за Застрахователя няма да съществува задължение за заплащане на обезщетение, ако лицето, използвало огнестрелно оръжие, не е имало необходимото разрешение или е носило оръжие без да е упълномощено от Застрахования.

Покрива се  гражданската отговорност на българско или чуждестранно юридическо лице и/ или търговец (извършващо производствена или непроизводствена дейност), относно всички суми, които Застрахованият бъде законно задължен да заплати на основание претенции на трети лица като обезщетение за застрахователно събитие, настъпило на територията на Р България в резултат на описаната в полицата дейност на Застрахования, в рамките на договорените лимити за обезщетение. Всички разноски за уреждане на претенциите, направени с писменото съгласие на Застрахователя. Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка, са телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или щети и загуби на имущество, настъпили през периода на застраховката.

В дейността на Застрахования, покрита по настоящата застраховка,срещу заплащане на допълнителна премия, се включват обезпечаването и управлението от страна на Застрахования на мероприятия или организации за обществено хранене, социални, спортни и здравни дейности в полза на служителите на Застрахования, и дейностите на неговите противопожарни и медицински служби, и поддръжката на неговото имущество.

Покрива се професионалната отговорност на:

 • проектанта – за изработване на инвестиционни проекти;
 • консултанта – за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите;
 • консултанта – за упражняване на строителен надзор;
 • строителят – за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи;
 • лицето, упражняващо строителен надзор – за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор;
 • лицето, упражняващо технически контрол по част “Конструктивна” на инвестиционния проект, за които не е извършена оценка за съответствието от консултант.

Застрахователят се задължава да обезщети Застрахования до размера на посочените в полицата лимити за сумите, които той е длъжен да заплати съгласно българското законодателство по писмени претенции за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица при или по повод изпълнение на задълженията им . Застрахователното покритие включва отговорността на Застрахования за смърт или за телесна повреда, както и за материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица. В границите на посочените в полицата лимити се обезщетяват и съдебните разноски за уреждане на предявените претенции.

Покриват само писмените претенции, предявени за първи път в срока на действие на застрахователния договор (застраховката), за неправомерни действия или бездействия на Застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на застраховката. Неправомерни действия или бездействия на Застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в периода от ретроактивната дата до сключването на застраховката; в този случай Застрахователят не отговаря за вреди, настъпили преди сключването на застраховката (или при покритие по клауза А  – преди сключването на първата от предишните ежегодно подновявани без прекъсване при същия Застраховател такива застраховки).Застрахователното покритие има две независими една от друга разновидности:

 • по чл. 171 от ЗУТ – покрива се отговорността на Застрахования за всички обекти, на които той е упражнявал дейността си (с изключение на обектите по чл.173 ал.1 от ЗУТ). Застраховките по тази клауза се сключват за срок една година и се подновяват ежегодно без прекъсване, докато Застрахованият упражнява своята дейност. След прекратяване на дейността на Застрахования, застраховката по тази клауза се сключва за срок от пет години, като се покриват вредоносните действия, извършени след ретроактивната дата.
 • по чл.173 ал.1 от ЗУТ – покрива се отговорността на Застрахования само за един конкретен обект. Застраховките по тази клауза се сключват и за срок по-дълъг от една година.

Покрива се  гражданската отговорност на физическо лице, като “Застрахован”, и/или юридическо лице или едноличен търговец, като “Застраховащ”, за имуществени и неимуществени вреди, нанесени на трети лица като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие, всички суми, които по силата на нормативен акт Застрахованият/ Застраховащият,  бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката.

Предмет на застраховката е гражданската отговорност Застрахования за вреди, причинени на гости или посетители в собствен или нает туристически обект при осъществяване на хотелиерска и/или ресторантьорска дейност.

Предмет на обезщетение по застраховката са всички суми, които по силата на закона Застрахованият бъде задължен да заплати на основание претенции от гости и/или посетители и като компенсация за застрахователно събитие (вкл. телесно увреждане или щети на имущество), настъпило на територията на туристическия обект през периода на застраховката и в резултат на застрахованата дейност, както и всички разноски за уреждане на претенциите, направени с писмено съгласие на Застрахователя.

По договореност между страните покритието може да бъде разширено, при което предмет на обезщетение стават и вредите, причинени на гости и/или посетители, както следва: извън територията на туристическия обект (но на територията на Р България) по време на превоз, извършван с транспортни средства на Застрахования или от негови подизпълнители по договор; извън територията на обекта (но на територията на Р България) при оказване на допълнителни туристически услуги от Застрахования или подизпълнители по договор; загуби на имущество вследствие на кражба чрез взлом или грабеж, ако имуществото е било съхранявано на отговорност на Застрахования в каса или сейф на обекта; материални щети (освен вследствие кражба или грабеж) на моторни превозни средства, които са собственост или използвани от гости или посетители на обекта, настъпили на територията на охраняем паркинг вследствие паркиране или маневриране, извършено от служители на обекта или охраняемия паркинг.

Застрахова се професионалната отговорност на посоченото в полицата лице, по отношение на всички суми, не надхвърлящи договорения лимит на обезщетение, които Застрахованият бъде законово /с влязло в сила съдебно решение на последна инстанция/ задължен да заплати като обезщетение за застрахователни събития настъпили вследствие виновно неизпълнение на професионалните му задължения като Частен съдебен изпълнител, съгласно действуващата нормативна уредба.

Застрахователно събитие, покрито по  настоящата застраховка, е  извършването на вредоносно действие или бездействие от страна на застрахования Частен съдебен изпълнител в срока на действие на полицата, в резултат на което в същия срок на територията на Р България са настъпили имуществени и неимуществени вреди за страните, другите участници в изпълнителното производство и за трети лица.

Срещу заплащане на допълнителна премия застраховката може да  покрива и отговорността на служители в кантората на Застрахования, произтичаща от дейността им по връчване на съобщения по реда на ГПК.
Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции, направени с изрично писмено одобрение на Застрахователя, като уговореният в полицата лимит  включва и направените разноски по уреждането на исковете.

Покрива се  гражданската отговорност на физическо лице, относно всички суми в рамките на договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законно задължен да плати на основание претенции на трети лица като обезщетения за вреди, причинени през периода на застраховката в резултат  на рисковете на ежедневния живот (с изключение на такива, присъщи на определена дейност, професия или длъжност, или в резултат на необичайно и опасно занятие);всички разноски по уреждане на претенциите, направени със съгласие на Застрахователя.

Покрива се  отговорността на Застрахования в качеството му на:
глава на семейство; работодател на лицата, работещи в домакинството; владелец на апартамент(и), къща и/ или вила, разположени на територията на Р България, които ползва лично; притежател на домашни животни и пчели с изключение на кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни животни- освен ако не дсе договори друго; упражняващ спортни дейности с изключение на лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт- освен ако не се договори друго.

Покритието по застраховката е в сила за събития, настъпили през периода на застраховката на територията на Р България, както и при временен престой на Застрахования в чужбина за срок до 12 месеца. Покритието по застраховката е в сила и по отношение на: съпругът (съпругата) и неомъжените (неженените) деца на Застрахования (вкл. заварени и доведени, осиновени и отглеждани); за пълнолетните деца покритието е в сила, при условие че те ходят на училище или учат в друга редовна форма на обучение; лицата, работещи в домакинството на Застрахования за отговорност спрямо трети лица, породена от изпълнението на тяхната работа.

Застрахователя покрива случай непредвидена и внезапна пълна или частична вреда или отговорност на Възложителя, Изпълнителя и Подизпълнителите при строително – монтажни работи.

Застрахователя изплаща за сметка на Застрахования митните сборове, събирани от митническите органи, които той в качеството си на отговорно лице по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за митниците е длъжен да заплати във връзка с неприключили транзитни операции, извършвани от негови клиенти.

Обект на застраховане са финансовите загуби на застрахования във връзка митните сборове, събирани от митническите органи по транзитните операции на неговите клиенти. Тази застраховка покрива финансовите загуби на застрахования за митни сборове, които митническото учреждение ще предяви към него във връзка с нарушаване на условията и разпоредбите при режим транзит и/или режим митническо складиране.

Застраховани са всички суми, които Застрахованият, в качеството си на отговорно лице, бъде законно задължен да заплати на основание претенции за митните сборове и други държавни вземания събирани от митническите органи като обезщетение за застрахователно събитие по покрит по полицата риск, настъпило в резултат на описаната в полицата дейност и в рамките на договорените лимити на обезщетение;

Обект на застраховане е отговорността на застрахования за митни сборове и други държавни вземания, възникнали през периода на застраховката, в резултат на извършваните от него транзитни операции.

Възникване на задължение за заплащане на митни сборове и други държавни вземания , пред митническо учреждение, поради невиновно нарушаване от страна на участник в митническа операция на условията и разпоредбите на действащото законодателство, регулиращи митническите операции в режим транзит, извършвани от застрахования или съзастрахования.

Тази застраховка покрива отговорността на съзастрахованото лице за всички случаи довели до плащане на суми, до определения, в общата гаранция издадена от него.

Покрива се  професионалната отговорност на посоченото в полицата лице, по отношение на всички суми, ненадхвърлящи договореният лимит на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вредите, които могат да настъпят вследствие виновно неизпълнение на професионалните му задължения като лицензиран Инвестиционен посредник , съгласно действащата нормативна уредба. Застрахователни покрития са приемането и предаването на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти. Застрахователни събития покрити по  настоящата застраховка са  имуществени вреди причинени на инвеститори във финансови инструменти, настъпили на територията на  Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство. Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че както виновните противоправни действия/ бездействия при изпълнение на професионалните задължения, така и настъпилите в пряка причинна връзка с тях вреди, на чиято основа са предявените претенции, са се проявили  след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена за второгодишни клиенти).  Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции, вследствие на доказано,вредоносно събитие, покрито по застраховката и направени със съгласие на Застрахователя, като уговорените в полицата лимити  включват и разноските по уреждането на исковете.

Изпратете ни запитване