Застрахователните продукти от този раздел осигуряват съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или акутно заболяване при пътуване в Чужбина, както и финансово обезпечение на медицински разноски на чужденци временно пребиваващи на територията на РБългария.

Застраховката покрива направени разходи и осигурява съдействие при настъпване на застрахователно събитие при пътуване извън територията на Република България:

Териториално покритие

 • Зона 1 / Зона 2 с изключение територията на България и територията на държавата, чийто гражданин е застрахованото лице.
 • Зона 1 – Европа, Средиземноморските страни, страните от Близкия / Средния Изток
 • Зона 2 – Цял свят, вкл. САЩ и Канада

Застрахователни покрития:

Основно покритие:

  • Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;

  • Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;

  • Спешна дентална помощ.

Допълнителни (избираеми) рискове:

 • Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука;

 • Дневни пари за болничен престой;

 • Кражба, загуба или забавено доставяне на личен багаж;

 • Гражданска отговорност към трети лица;

 • Правна помощ и други..

Застрахователна сума и отговорност на застрахователя:

Отговорността на Застрахователя се изписва във валута (евро или щатски долари, избрана от Застрахования/щи) и е до размера на договорения лимит по съответния риск, независимо от броя на настъпилите застрахователни събития в срока на действие на застраховката.

Действия на застрахования при настъпване на застрхователно събитие:

 • Да уведоми Асистанс компанията или Застрахователя в срок (до 24 часа) на посочените в застрахователната полица телефони и да предостави номера на застрахователната полица, трите си имена, ЕГН, срок на действие на застрахователната полица, местонахождението и подробна информация за събитието.
 • В случай, че Застрахованият е приет в лечебно заведение в състояние, в което е било практически невъзможно да се свърже с Асистиращата компания, Застрахованият е длъжен да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя лично или чрез трето лице, в срок до 24 часа от момента, в който състоянието му позволи.

„Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица с асистанс” ЗА МНОГОКРАТНИ ПЪТУВАНИЯ

Застраховката е валидна за неограничен брой пътувания извън територията на Р.България за период от 1 година. Продължителността на всяко отделно пътуване може да бъде до 31; до 60 или до 90 последователни дни.

Сключва се съгласно НАРЕДБА за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната (Загл. доп. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 5.07.2011 г.) Приета с ПМС № 80 от 3.05.2005 г., обн., ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г., изм. и доп., бр. 57 от 13.07.2007 г., бр. 51 от 5.07.2011 г., в сила от 5.07.2011 г.

Застрахователното покритие е валидно за събития настъпили със застрахования на територията на Р България.

Срокът на валидност на застраховката на чужденци, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната не може да бъде по дълъг от 90 дни.

Срокът на валидност на застраховката на чужденци, които пребивават продължително в Република България, не може да бъде по-дълъг от една година.

Покрити рискове Медицински разходи за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, включително и транспортни разноски за настаняване или преместване. Медицински разходи за спешна дентална помощ.

Застрахователят осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите посочени в застрахователната полица, в случай на:

 • Анулиране или предсрочно прекратяване на организирано пътуване
 • Анулиране на самолетен билеткогато организираното пътуване / самолетният билет са закупени от/чрез туроператор или туристически агент.

По застраховката могат да бъдат застраховани физически лица, независимо от тяхното гражданство, на възраст до 60 години включително. При допълнителна договореност между Застрахователя и Застраховащия и срещу заплатена допълнителна премия, могат да бъдат застраховани и лица на възраст над 60 години.

Застраховката е валидна на територията на целия свят, включително територията на Република България.

Застрахователният договор се сключва в деня на сключване на договор за организирано пътуване, както и при закупуване на самолетния билет при условие, че до часа на полета остават не по-малко от 48 часа. Крайната дата на валидност на застраховката е крайната дата на туристическото пътуване.

Застрахователни покрития

Застрахователят ще възстанови на Застрахования претърпените финансови загуби – невъзстановими депозити и суми, заплатени от същия по договор за организирано пътуване, в случай че се наложи анулиране на предплатено такова, поради някоя от следните промени в обстоятелствата:

 • смърт на Застрахования;

 • злополука или заболяване на Застрахования,в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуването;

 • неочаквано влошаване на хронично заболяване на Застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването;

 • ако Застрахованият е назначен за съдебен заседател или е призован като свидетел в съд (с изключение на призоваването му като вещо лице);

 • смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования. Влошаването на предшестващо и хронично заболяване към датата на сключване на застраховката на близък роднина, както и необходимостта от грижи, не се счита за застрахователно събитие и не е покрито по застраховката;

Забележка: Гореописаният текст е с цел да запознае потребителя със застрахователната услуга. Параметрите и условията на покритие могат да бъдат различни, в зависимост от избора на застрахователна компания. За по-точна информация и оферти, може да се свържете с нашите експерти.

Изпратете ни запитване