Летателни

Покриват се вреди следствие управлението на въздухоплавателни средства. Възможност за сключване на следните видове застраховки „Каско”, „Каско франшизи” (включващи корпоса на самолета)

Плавателни

Покрива се пълна реална или конструктивна загуба на застрахован малък плавателен съд – лодки, катери, яхти и др.

Застрахователят покрива в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на Застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързана с притежаването и използването на малки плавателни съдове. Застраховат се корпуса, мачтите, платната, механизмите и друго необходимо оборудване за нормалното плаване на плавателния съд. Не се включват за застраховане риболовните принадлежности и лично имущество на Застрахования, членове на семейството му, на екипажа, съдружниците и други лица, намиращо се на плавателния съд.

Карго

Съгласно Институтски Карго Клаузи, застрахователят покрива независимо от превозното средство товари (бройки, връзки, каси, бали и други обичайни единици, и когато са в наливно състояние- в теглови единици) предмет на внос, износ или реекспорт, загуби и/ или повреди и разходи, които са пряка последица от настъпил покрит застрахователен риск.

По желание може да се осигури риск срещу военни действия, стачки, бунтове и граждански вълнения.

Отговорност на превозвача

Застрахователното покритие осигурява превозвача при рекламации за частична липса и/или повреда на превозвания от него с автомобилен транспорт товар, възникнали по време на превоза.

Покрити са рисковете съгласно гл. 26 част III от Търговския закон – Договор за превоз и Закона за автомобилните превози и Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /CMR/.
Лимита на отговорност на Застрахователя e до действителната стойност на липсващия или увреден товар, но не по–вече от размера на обезщетение, определен в чл. 71, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.

Изпратете ни запитване