Застраховките за финансови рискове представляват обезпечения на вземания от контрагенти по договори.

Покрит риск е неизпълнение на паричните задължения на клиентите по договори към застрахованите лица.

Застрахователната сума е равна на размера на вземанията.

Формите на обезпечения изисквани от Застрахователя за поемане на риска могат да бъдат: запис на заповед; нотариална заверка на договора; залог на активи или друго обезпечение.

Условията за сключване на този тип застрахователни продукти са на разрешителен режим – изисква се технологично време за проверка на финансовата информация предоставена от кандидата.

Видове застраховки: „Финансови рискове“

  • Застраховка на „Лизингови договори“;
  • Застраховка „Загуба на наем“
  • Застраховка на „Търговски кредит“
  • Застраховка на бъдещи вземания, вкл. вземания при просрочено отложено плащане;
  • Застраховка на кредити;
  • Застраховка на гаранции – вкл. и съгласно разпоредбите на чл. 111, ал.1, т.3 от ЗОП.

Изпратете ни запитване