Автомобилното застраховане включва няколко вида застраховки, които в зависимост от предмета на застраховане биват задължителни и доброволни. На българския застрахователен пазар се предлагат най-общо следните автомобилни застраховки:

Застраховка „Гражданска отговорност“

е задължителна, според законодателството на Република България. Нейното покритие съдържа силен социален характер. Застраховка „Гражданска отговорност“ има две основни предимства. С едното се гарантират интересите на потърпевшите при пътно-транспортните произшествия за претърпяните материални и нематериални загуби. Второто предимство предпазва причинителя на вредите от директните претенции на увреденото лице, а също така и от възможните регресни искове на застрахователя на пострадалото лице.

Застраховка „Каско на моторни превозни средства“

осигурява застраховането на сухопътни МПС, ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета, вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове. Последните се посочват, според желанията на застрахования, конкретно в клаузите и разширенията на подписаната застрахователна полица. Каското може да бъде за територията на България и/или за територията на Европа – Еврокаско.

Застраховка „Злополука на лицата в МПС“

има за предмет здравето, живота и телесната цялост на пътниците и водача на МПС. Тя обхваща, както самото движение на превозното средство, така и качването и слизането в/от него. Тя гарантира на собственика на автомобила, че ще има възмездие за пътниците в този автомобил, в случай че някои от тях претърпят неимуществена вреда. Тази застраховка има две разновидности – едната е задължителна, когато автомобила се ползва за обществен превоз, другата е доброволна – когато автомобилът се използва за лични или служебни нужди.

Застраховка „Автоасистанс“

се явява като допълнение към застраховка автокаско. Тя премахва някои лимити в нея, като например ограничението на километрите за безплатна пътна помощ. Покритието може да се разпростре и на територията на Европа, не ограничава броя на повикванията, значително разширява помощите и услугите свързани с евентулни пътно-транспортни произшествия.

Застраховка „Зелена Карта“

ще Ви е необходима ако преминавате през страни от бивша Югославия, Турция, Албания и др., които са подписали Международното споразумение „Зелена карта“. Тъй като България е вече член на Европейския съюз, то нашата застраховка „Гражданска отговорност“ има валидност за всички страни членки на Европейския съюз.

Изчислете своята застраховка

grajdanska-calcgrajdanska-calc-hover
avtokaskoavtokasko-hover